EN ISO 45001:2023 (ČSN EN ISO 45001:2018) - Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - SMBOZP

Image

ČSN ISO 45001:2018 - Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - SMBOZP

Image

Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) se provádí podle mezinárodní normy ISO 45001 (ISO 45001:2018 / EN ISO 45001:2023 / ČSN EN ISO 45001:2018).

Tato norma je pro posuzování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a specifikuje požadavky na SMBOZP tak, aby organizace mohly řídit svá rizika v oblasti BOZP a zlepšovat svou výkonnost v této oblasti. ISO 45001 lze zavést ve všech organizacích, které mají zájem vytvořit, implementovat, udržovat a neustále zlepšovat SMBOZP za účelem odstranění nebo minimalizace rizik u pracovníků a dalších zainteresovaných stran, které by mohli být vystaveny nebezpečím v oblasti BOZP souvisejícím s jejími činnostmi.smbozp 3 1 Norma ISO 45001 neuvádí specifická kritéria výkonnosti v oblasti BOZP, ani neposkytuje podrobné specifikace pro navrhování systému managementu pro tuto oblast. Všechny požadavky ISO 45001 jsou určeny k tomu, aby byly včleněny do jakéhokoli SMBOZP. Rozsah uplatnění všech požadavků závisí na takových faktorech, jako jsou politika BOZP organizace, povaha činností a rizik a složitosti jejích činností.

Přínosy certifikace SMBOZP:

 • nastavení procesů a činností v organizaci v oblasti BOZP
 • identifikace nebezpečí a posuzování rizik BOZP
 • zlepšení orientace v požadavcích právních předpisů v oblasti BOZP
 • uvědomování si vlastní odpovědnosti a povinností v oblasti BOZP
 • řešení problémů a předcházení problémům v oblasti BOZP
 • předpoklady pro snižování úrazů a nemocí z povolání
 • zlepšování procesů a činností v organizaci
 • zvyšování výkonnosti organizace v oblasti BOZP
 • optimalizace zdrojů
 • snížení rizika pokut od kontrolních orgánů BOZP
 • pozitivní vnímání organizace
 • zvýšení důvěry zákazníků a dalších zainteresovaných stran
 • předpoklad pro plnění právních a jiných požadavků

Související norma:

 • ČSN EN ISO 45001:2018 „Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití“